Fotocredit: AQWIS, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Program

Miljøpartiet Dei Grøne sitt mål er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse. Livskraftige lokalsamfunn med utgangspunkt i lokale ressursar er ein føresetnad for å nå dette målet. I vår politikk vil me vektleggja natur- og miljøomsyn, samt styrking av Samnanger som eit levande lokalsamfunn

19. august 2015

Kommune-Noreg står føre ein omfattande kommunereform, og diskusjonen om kommunesamanslåing er også ein diskusjon som har nådd Samnanger. Miljøpartiet Dei Grøne har fristilt sine kandidatar i spørsmålet om kommunesamanslåing. Samstundes vil me vektleggja eit godt tenestetilbod, demokrati, kompetansenivå og infrastruktur i våre vurderingar, og me er positive til folkerøysting i spørsmålet.

MDG i Samnanger meiner også at det er viktig å utvikla Samnanger-samfunnet vidare, med basis i lokal identitet og kultur, uavhengig av framtidige kommunegrenser.

Natur og miljø

Omsyn til natur, miljø og framtidige generasjonar er ein berebjelke i grøn politikk. Også lokalt må det gjerast grep for å skapa eit grønare, og meir berekraftig samfunn.

Mijøpartiet Dei Grøne vil:

 • arbeida for gode kollektivløysingar, betre busstilbod og betre korrespondanse
 • miljøsertifisera kommunale bygg og einingar
 • arbeida for at lav- og nullutsleppsbilar vert valde ved utskiftingar i den kommunale bilparken
 • stilla miljøkrav i høve kommunale innkjøp

Grøn planlegging

Miljøpartiet Dei Grøne i Samnanger ynskjer at Samnanger skal opplevast som ei attraktiv og levande bygd. I plan- og utviklingsarbeid må det også leggjast vekt på klima-, energi og miljø, og på å taka vare på dei gjenverande inngrepsfrie naturområda som finst i kommunen.
Samstundes er det viktig å taka vare på og utvikla vidare grendene i bygda vår.

Miljøpartiet Dei Grøne vil difor:

 • Vektleggja natur og miljø i arbeidet med reguleringsplanar
 • Vektleggja sentrumsutvikling på Bjørkheim
 • Plassera nye byggjefelt i område med god infrastruktur, inklusive nærleik til buss og tenestetilbod
 • Prioritera miljøvenleg transport i plan- og arealprosessar
 • Stø kommunale tiltak for å få fleire småbruk i drift
 • Føra ein sterkt restriktiv politikk i høve etablering av nye oppdrettsanlegg såframt dei ikkje er basert på lukka system

Både i samband med reguleringsplanar og i samband med kommunale nybygg er det viktig å leggja til rette for gode, miljøvenlege løysingar; blant anna innan energi.

Næringsutvikling
Livskraftige lokalsamfunn treng livskraftig næringsliv. Miljøpartiet Dei Grøne ynskjer å leggja til rette for berekraftige og miljøvenlege arbeidsplassar i nærmiljøet. I dag er ein av dei største utfordringane for Samnanger kommune at ein stor del av arbeidstakarane i kommunen må pendla vestover til Bergen. Dette kostar folk fritid, og bidreg også til auka biltrafikk.

Miljøpartiet Dei Grøne vil stø lokal næring som ynskjer å leggja til rette for sal av nærmat og kultur. Me ynskjer også velkomen ny industriverksemd med utgangspunkt i miljøvenleg teknologi, og vil arbeida for å stø opp under slike initiativ.

Helse og sosialpolitikk

God eldreomsorg, omsut for svake grupper og førebyggjande arbeid er grunnleggjande for god kommunal helse- og sosialpolitikk.

Miljøpartiet Dei Grøne vil:

 • arbeida for at eldre skal kunne bu heime så lenge dei ynskjer
 • arbeida for meir kontakt mellom eldre og unge
 • stø arbeidet til friviljuge organisasjonar
 • arbeida for ei legevaktordning med kortast mogleg reiseveg og i retning Bergen

Skule og barnehage

Skulen er ein av våre viktigaste samfunnsinstitusjonar. Alle skal ha høve til å utvikla sine eigne evner og skaparkrefter. Skulen har også viktige funksjonar som demokratibyggjar, kunnskaps- og kulturberar.

Miljøpartiet Dei Grøne i Samnanger vil:

 • arbeida for trygge og gode skulevegar
 • arbeida for gjenvinning, energisparing og kjeldesortering i skule og barnehagar
 • arbeida for bruk av skulehagar
 • stø arbeid mot mobbing

Samnanger kommune har i dag god barnehagedekking, og eit godt barnehagetilbod, både offentleg og privat. Miljøpartiet Dei Grøne vil arbeida for å taka vare på dette.Ved ei framtidig kommunesamanslåing meiner Miljøpartiet Dei Grøne at det er viktig å ta vare på ungdomsskulen i vår eiga bygd.

Deltakarar, ikkje klientar

Eit levande demokrati føreset innsikt og deltakting, og eit velferdssystem der folk er deltakarar, ikkje klientar.

Miljøpartiet Dei Grøne vil arbeida for:

– mest mogleg openheit i offentleg forvaltning, i tråd med intensjonane i den nye offentleglova
– stemmerett for 16-åringar i lokalval

– at kommunestyremøter også skal sendast (streamast) på internett

Bruk av folkemøter og fokus på folkeleg deltaking er viktig i mange kommunale saker, og vert også viktig i høve den komande kommunereformen.

Samnanger i verda

Miljøpartiet Dei Grøne er eit parti med internasjonalt fokus, ut frå regelen «Tenkja globalt, handla lokalt». Miljøpartiet Dei Grøne vil:

 • stø det vidare arbeidet med rettvis handel (fairtrade) i kommunen
 • arbeida for fleire venskapskommunar i andre delar av verda
 • stilla seg positive til at Samnanger tek imot asylsøkjarar og kvoteflyktningar også i åra som kjem
 • arbeida for at Samnanger skal vera ein inkluderande kommune
 • stø prosjekt med sikte på å få arbeidsinnvandring til kommunen, til dømes frå Nederland